Skryť formulár
MENU Zavrieť

Manažérske reportovanie a finančné plánovanie v O2, ktoré sa môže pochváliť cenou
Microsoft Awards Finalist

100+

užívateľov z úrovne vrcholového a stredného manažmentu, ktorí využívajú manažérsky reporting

10+

pokročilých používateľov, ktorí využívajú pre svoje vizualizácie a analýzu dát Microsoft Power BI

24+

mesiacov návratnosť investícií do optimalizácie IT infraštruktúry v rámci celého projektu

"S projektom riešiacim podnikové plánovanie a manažérsky reporting sme sa potýkali mnoho rokov. Ucelené riešenie od Solitey do nášho celkového konceptu ideálne zapadlo a pomerne rýchlo sa stalo v našej spoločnosti štandardom. Obstálo tiež voči našim prísnym bezpečnostným požiadavkám. Kvalitu riešenie podčiarkuje aj fakt, že získalo prestížne ocenenie Microsoft Awards 2017 Finalist. "

Jan Martinec
manažér, BICC finančný reporting 


Riešenia pre najväčšieho integrovaného poskytovateľov telekomunikačných služieb na slovenskom trhu zaisťuje manažérske reportovanie a finančné plánovanie vrátane konsolidácie dcérskych spoločností. Zjednocuje finančné i nefinančné dáta zo zdrojov, ako je dátový sklad, podnikový systém a SQL Server, pričom transformovaná dáta sú následne prezentovaná vo forme dynamických reportov a dashboardov v prostredí Power BI a Targett Excel Add-in. Výhodou riešenia je tiež riadenie užívateľských práv na úrovni elementárnych dát v databáze as tým spojené bezpečnostné benefity pri reportovanie.

Riešenie spoločne s manažérskym reportovaním pokrýva aj oblasť finančného plánovania, pričom využíva unikátnu vlastnosť SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services ), kedy dáta z formulárov v Exceli zapisuje priamo do databázy. Umožňuje aj plánovanie v rámci definovaných scenárov (ročná Budget, re-Budget, 12 mesačný kĺzavý forecast, strategický plán), v definovanom detaile a v definovanej organizačnej štruktúre podľa nákladových stredísk. Plány možno pripraviť pre všetky finančné výkazy (P & amp; L, B / S & amp; C / F), nefinančné ukazovatele (#FTE, # zákazníkov, # telefónov atď.) A kalkulované ukazovatele (priemerný výnos na zákazníka). Naplánované hodnoty je možné následne porovnávať so skutočnosťou cez všetky definované dimenzie.

Pred implementáciou riešenia bola vykonaná analýza dostupných riešení pre manažérske reportovanie a finančné plánovanie. V prvotnej fáze O2 zvažovalo implementáciu alternatívnych technológií, ako je Oracle Essbase / Hyperion. Zároveň v tejto fáze O2 riešilo vzájomný prevádzku existujúcej Microstrategy BI platformy spoločne s novým riešením, ktoré by umožňovalo aj proces finančného plánovania. Po vyhodnotení všetkých variantov a dopadov na celkovú logiku architektúry O2 dospelo k výslednému rozhodnutiu implementovať celé riešenie nad Microsoft BI platformou s cieľom využitia existujúcej infraštruktúry. Nemalú úlohu pri rozhodovaní tiež mala pozitívnu skúsenosť užívateľov s Microsoft Reporting Services 2012 v oblasti operatívneho reportovania. Pri rozhodovaní zohral dôležitú úlohu tiež jednoduchý proces autentizácie užívateľov cez Active Directory v Microsoft BI platforme a konsolidácie manažérskeho a operatívneho reportovanie do jedného prostredia. V neposlednom rade na rozhodnutie mali vplyv aj prevádzkové a licenčné podmienky.

Riešenia umožnilo spoločnosti O2 automatizovať a celkovo optimalizovať komplexné reportovacie a plánovacie procesy. Výrazné benefity prinieslo najmä v oblasti exekúcie zmenových požiadaviek na štruktúru a detail v reportoch, reflektovanie organizačných zmien v rámci spoločnosti, eliminácia údržby "Excelmartů" ako zdroja pre tvorbu reportov, riadeného prístupu k finančným dátam naprieč spoločnosťou, štandardizácie reportov a v neposlednom rade potom aj výrazného urýchlenie procesu prípravy manažérskych reportov a dashboardov.

Podpora rozvoja "data-driven" kultúry vytvorením viacrozmerného prostredie pre prácu s finančnými a nefinančnými dátami naprieč celou spoločnosťou, vrátane atraktívne vizualizácie dát na úrovni manažérskeho reportovanie.

Automatizácia reportovacích a plánovacích procesov, vrátane štandardizácie metodológie reportovanie cez definované dimenzie a hierarchie a dosiahnutie výrazne efektívnejšieho vykonávanie zmien v nastavení reportov a plánovacích scenárov.

Zavedenie riadeného procesu bezpečnosti dát formou nastavenie práv na úrovni analytické databázy.

Pomôžeme vám zjednodušiť podnikanie

Živnostníci a malé firmy

Fakturujte ľahko,
zvládnite účtovníctvo alebo vyriešte
problém s EET.

Stredne veľké firmy

Ušetrite čas, kapacity a zjednodušte
procesy vďaka podnikovým
a personálnym systémom.

veľké spoločnosti

Osloboďte sa od starostí, ktoré
informačné technológie
bezchybne vyrieši za vás.